OGÓLNE WARUNKI UMÓWo Wykonanie, Utrzymanie i Aktualizację Strony Internetowej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów o Wykonanie, Utrzymanie i Aktualizację Strony Internetowej (zwanymi dalej „OWU”) spółka VASTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Emaus 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 677-24-37-013, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych (Wykonawca), w zakresie
  działania swojego przedsiębiorstwa zawiera umowy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnośćprawną.

§2 Definicje

      Użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć następująco:
 1. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm., a więc informacje dotyczące zidentyfikowanej lubmożliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 2. Umowa – zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym umowa o Wykonanie, Utrzymanie iAktualizację Strony Internetowej,
 3. Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen,składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 4. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również umieszczane w innych miejscach Strony, na którychotrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

§3 Zakres podmiotowy

Zamawiającym może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. 2010, Nr 220,poz. 1447 ze zm.).

§4 Oświadczenia

 1. Akceptując postanowienia niniejszych OWU osoba działająca w imieniu Zamawiającego jednocześnieoświadcza, że:
      a) posiada zdolność do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego;
      b) została poinformowana o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §5 OWU oraz o
          tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści danych oraz ichpoprawiania.

§5 Dane Osobowe

 1.   Administratorem Danych Osobowych Zamawiających będących osobami fizycznymi jest Wykonawca,
  który przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszymi OWU oraz przepisami prawa, w tym w
  szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.
  jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniuusług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe w celach:a) niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także, dokonania rozliczeń z Zamawiającym;
  b) w celach marketingowych własnych produktów i usług, w tym badania jakości, zadowolenia i
  satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z
  przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług;
  c) dochodzenia roszczeń,d) prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
 3. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę informacji o korzystaniu przez Zamawiającego z usług
  niezgodnie z OWU lub z przepisami prawa, Zamawiający ma prawo przetwarzać Dane Osobowe
  Zamawiającego w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednimorganom władzy publicznej.
 4. Zamawiający, będący administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe Zamawiających.
  Podane przez Zamawiającego Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych
  powyżej w ust. 2 jedynie przez Wykonawcę i podmioty przez niego upoważnione. Zamawiający maprawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z
  2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz OWU ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawneoraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej..

§6 Prawa autorskie

 1. Wykonawca uprawniony jest do umieszczenia w stopce Strony zwięzłej informacji o sobie, wszczególności logo firmy, wraz z hiperłączem do swojej własnej strony internetowej.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do szaty graficznej Strony
  Internetowej jako jednej całości, w zakresie korzystania ze Strony Internetowej w sieci Internet bez
  ograniczeń terytorialnych, w szczególności w zakresie wprowadzenia do sieci komputerowej w
  sposób umożliwiający jej transmisję na żądanie zainteresowanego użytkownika końcowego,
  rozpowszechniania w systemie on-line, utrwalenia w pamięci RAM i wyświetlania na monitorze
  użytkownika końcowego. Powyższa licencja nie obejmuje uprawnienia do korzystania przezZamawiającego z plików źródłowych strony.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 udzielana jest na okres obowiązywania Umowy.
 4. Wykonawca uprawniony jest do korzystania z projektu Strony w całości jak również w postacidowolnych fragmentów w celu promocji i prezentacji własnego dorobku.

§7 Rejestracja domeny

 1. Katalog domen najwyższego poziomu, w ramach których możliwe jest dokonanie wyboru domenyokreślany jest w Umowie.
 2. Stroną umowy o rejestrację domeny jest każdorazowo Zamawiający, co oznacza, iż prawa do domeny
  przysługują Zamawiającemu. Wykonawca jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym a
  podmiotem zajmującym się rejestracją domen (Rejestratorem) we właściwym rejestrze domen
  (Rejestr), co oznacza, iż Wykonawca nie ma wpływu na przyznawanie nazw domen ani na dostępność
  danej nazwy domeny. Informacja o tym, czy dana domena jest dostępna opiera się na informacjach
  przekazywanych przez osoby trzecie i odnosi się jedynie do chwili, w której Zamawiający uzyskał te
  informacje. Przydzielenie Zamawiającemu Domeny następuje dopiero po rejestracji domeny i wpisiedo bazy danych właściwego Rejestru.
 3. Zamawiający na podstawie Umowy zleca Wykonawcy zawarcie z Rejestratorem w imieniu i na rzecz
  Zamawiającego umowy o rejestrację domeny we właściwym Rejestrze i w tym zakresie udziela
  Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności do zapoznania
  się i akceptacji postanowień właściwych regulaminów obowiązujących u danego Rejestratora i w
  danym Rejestrze. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca prześle mu warunki dotyczące rejestracji iutrzymania domen obowiązujące u danego Rejestratora i we właściwym Rejestrze.
 4. Zamawiający obowiązany jest do podania wszelkich informacji i danych niezbędnych do zawarcia w
  jego imieniu i na jego rzecz umowy o rejestrację domeny. Podanie niekompletnych danych prowadzi
  do niepowodzenia rejestracji domeny. Kontaktem technicznym związanym z zarejestrowaną domenąwskazanym w umowie o rejestrację domeny jest Wykonawca.
 5. Umowa o rejestrację domeny zawierana jest na czas określony ustalony zgodnie z warunkami
  dotyczącymi rejestracji domen obowiązującymi u danego Rejestratora oraz warunkami rejestracjidomen obowiązującymi w danym Rejestrze (z reguły 1 rok).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór domeny.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią związane z domeną rozstrzygane są bezuczestnictwa Wykonawcy.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Zamawiającego warunków
  dotyczących rejestracji domen obowiązujących u danego Rejestratora, warunków rejestracji domen
  obowiązujących w danym Rejestrze, ani praw osób trzecich w związki wyborem nazwy i używaniemprzez Zamawiającego domeny.
 9. Zabronione jest rejestrowanie oraz korzystanie z domen naruszających w jakikolwiek sposób prawa
  osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszych OWU, a w
  szczególności zawierających:
  a) określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
  b) znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów,jeżeli Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
 10. Zamawiający obowiązany jest podać prawidłowe i kompletne dane potrzebne do zawarcia umowy o
  rejestrację domeny, w tym w szczególności imię i nazwisko/firmę, adres, adres e-mail oraz numertelefonu. W przypadku zmiany danych Zamawiający obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o:
  a) wszczęciu postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego dotyczącego domeny
  przypisanej do Strony Internetowej,
  b) każdym orzeczeniu sądu, w tym także sądu polubownego, oraz decyzji władz dotyczących domenyprzypisanej do Strony Internetowej.
 12. Zamawiający zobowiązuje się do nie dokonywania transferu ani cesji domeny zarejestrowanej zapośrednictwem Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy.
 13. W okresie obowiązywania Umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy obejmujeopłatę za rejestrację domeny i jej kontynuację.

§8 Konto pocztowe

 1. W ramach Umowy Wykonawca umożliwia Zamawiającemu założenie i konfigurację z domeną wybraną dla Strony Internetowej do 10 kont mailowych, każde o pojemności 3 GB i możliwościprzesyłania i odbierania załączników nie większych niż 8 MB.
 2. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Wykonawcę LUB przez
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA, zgodnie z
  postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Google Inc. na prowadzonych przez Google Inc.stronach internetowych.
 3. Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego usługę poczty elektronicznej,w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za zmianę parametrów kont pocztowych.
 4. Zamawiający na podstawie Umowy zleca Wykonawcy założenie i konfigurację kont mailowych
  zgodnie z postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Google Inc. i w tym zakresie udzielaWykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.

§9 Treści

 1. Zamawiający, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienianiniejszych OWU, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, w szczególności takie jak pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki
  towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ichprzedstawienia, które zostały przekazane Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca nie ma obowiązku monitorowania ani sprawowania kontroli nad treściami, o którychmowa w ust. 1 przekazanymi mu przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania
  treści, o których mowa w ust. 1, przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub wjakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Wykonawcy z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia przez Zamawiającego - w związku z treściami, o których mowa w ust. 1 - praw osób trzecich, dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszych OWU,
  Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Spółkę z wszelkich związanych z tym świadczeń, oraz naprawić Spółce szkodę będącą wynikiem w/w naruszenia. Zamawiający zobowiązany w takim przypadku zwrócić Spółce wszelkie związane z tymi naruszeniami wydatki, w szczególności zwrócićkoszty opłat sądowych, skarbowych oraz uzasadnionej pomocy prawnej.

§10 Zakazy i ograniczenia

Niedozwolone są jakiekolwiek działania Zamawiającego lub osób działających na jego zlecenie oraz
przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie treści w jakikolwiek inny sposób za
pośrednictwem Strony Internetowej, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszająprawa osób trzecich.

§11 Zastrzeżenia

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych na podstawie Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług z przyczynleżących po stronie innych podmiotów.
 2. W celu wykonywania usług z należytą starannością Wykonawca ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązany jest wcześniej poinformować Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie nadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązany jest wcześniejpoinformować Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Zamawiającego
  z usług, wynikającą z:
  a) dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami
  konserwatorskimi;
  b) działania siły wyższej;
  c) działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one
  utratę treści;d) nieprawidłowego wykorzystania usług;
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

§12 Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w świadczeniu usług mogą być reklamowane przez Zamawiającego poprzezzgłoszenie tego Wykonawcy .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres pomoc@manifo.com
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszeniareklamacji.
 4. Wykonawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez
  inne podmioty. Spółka nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowiwłaściwemu do rozpatrzenia reklamacji.

§13 Zmiana OWU

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU bez konieczności uzasadnianiaprzyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w OWU, Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego
  zawiadamiając go za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie przesyłając jednocześnie jednolity
  tekst OWU uwzględniający wprowadzane zmiany OWU, wskazując datę wejścia w życie zmian niewcześniejszą niż miesiąc przed wysłaniem w/w zawiadomienia.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w
  zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać Umowę składając Wykonawcy oświadczenie o
  braku akceptacji zmian. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wejścia w życiezmian postanowień OWU, a postanowień §6 ust. 3 Umowy nie stosuje się.
 4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmienione OWU wchodzą w życieterminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.

§14 Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego orazinnych ustaw.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podlega prawu polskiemu.
 3. OWU są dostępne pod adresem stronyfirmowe.pro
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWU okazały się lub stały się nieważne lub
  nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce
  nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełniskuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 5. Przeniesienie przez Zmawiającego na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniejpisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.